Πνευματικά δικαιώματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Ν. 2121/93 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25 Α)
  • Απόφαση Εφετείου Αθηνών για πνευματική ιδιοκτησία
  • Εισηγητική Έκθεση επί της από 14-11-2005 αίτησης για αναίρεση της υπ' αριθμ. 7595/2005 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών
  • Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ