Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ξενοδοχείων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρ.80 παράγρ. 8 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α)
  • Άρθρ. 22 του Ν.3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α)
  • Εγκύκλιος ΕΟΤ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις κολυμβητικές δεξαμενές
  • Ν.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» άρθρ.2 (ΦΕΚ 102 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ