Διακρίσεις τουριστικών καταλυμάτων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Ν. 2160/93 Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 118 Α) άρθρ.2 παράγρ. 1, 2 και άρθρ.6 παράγρ.4
  • Ν.3498/06 Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 230 Α) άρθρ.35 και 54 παράγρ. 1.
  • Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ αριθμ.530992/ 87 «Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΟΤ» (ΦΕΚ 557 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ