Συνεδριακά Κέντρα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Κ.Υ.Α 23908/01.02.1991 «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90» (ΦΕΚ 208 Β) . Διορθώσεις σφαλμάτων της απόφασης αυτής περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 298/ Β/1991.
 • ΚΥΑ 11280/19.09.2006 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.23908/01.02.91 κοινής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.1892/90»» (ΦΕΚ 1444 Β)
 • Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τ/4486/ 03.12.99 «Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων» (ΦΕΚ 2202 Β).
 • Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τ/2738/27.04.01 «Συμπλήρωση της Τ/ 4486/03.12.99 (ΦΕΚ 2202/Β/22.12.99) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Σ.Κ.»» (ΦΕΚ 530 Β)
 • ΚΥΑ Τ7681/03 «Τροποποίηση της ΚΥΑ 23908/1.2.1991 «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/1990»» (ΦΕΚ 1040 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11280/2006 ΦΕΚ: Β 1444 20061002

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/12.1991 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990».

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/7681/2003 ΦΕΚ: Β 1040 20030725

  Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 23908/1.2.1991 "Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/1990".

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) Τ/4486/1999 ΦΕΚ: Β 2202 19991222

  Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23908/1991 ΦΕΚ: Β 208 19910409

  Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90

  Κατεβάστε το αρχείο