Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Άρθρο 2 παράγρ.7 Ν.2160/93«Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α)
  • Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 523060/ 27.06.1995 «Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν οδικές μεταφορές τουριστών» (ΦΕΚ 603 Β)
  • Ν.2446/96 « Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ